5 دنبال‌ کننده
1 میلیون بازدید ویدیو

این رویای توست؛ رویات رو ببین

133 هزار بازدید 2 هفته پیش

ﺧﺎﻧﻮاده‌ى ﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روﯾﺎﻫﺎﻣﻮن رو ﺑﺎﻓﺘﯿﻢ و ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺟﻠﻮى ﻧﻮر ﻃﻼﯾﻰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮﻣﻮن روﺷﻦ ﺑﻤﻮﻧﻪ! وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ و ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﻫﻢ آﻣﺎده ﺑﺸﯿﻢ ﺑﺮاى درﺧﺸﯿﺪن دﻧﯿﺎى ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ رو ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

دیگر ویدیوها

این رویای توست؛ رویات رو ببین

133 هزار بازدید 2 هفته پیش

این رویای توست؛ رویات رو ببین

135.6 هزار بازدید 2 هفته پیش

این رویای توست؛ رویات رو ببین

138 هزار بازدید 2 هفته پیش

این رویای توست؛ رویات رو ببین

154.6 هزار بازدید 2 هفته پیش

رویای خانواده

36.7 هزار بازدید 2 هفته پیش

این رویای توست؛ رویات رو ببین

127.2 هزار بازدید 2 هفته پیش

دورهمی خانوادگی در باغ کتاب

315.6 هزار بازدید 2 هفته پیش
نمایش بیشتر