8.8 هزار بازدید 5 سال پیش

با پیشرفت پوسیدگی به سمت انساج داخلی دندان انجام درمان ریشه ضروری میباشد .در این کلیپ نحوه شروع پوسیدگی وتخریب انساج دندانی،مراحل مختلف درمان ریشه و مراقبتهای بعداز درمان را مورد بررسی قرار میدهیم.//دکتر یزدان شنتیایی-متخصص درمان ریشه دندان-دانشیار وعضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

دیگر ویدیوها