127 دنبال‌ کننده
133 هزار بازدید ویدیو

دفاع کشیدن زیر پا

100 بازدید 2 هفته پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

دفاع کشیدن زیر پا

100 بازدید 2 هفته پیش

شناخت نیرو

73 بازدید 3 هفته پیش

خفت گیری با چاقو

248 بازدید 1 ماه پیش

Sifu Heninrich pfaff 2

88 بازدید 1 ماه پیش

Sifu Norbert Mady

60 بازدید 1 ماه پیش

wing tsun Chris Collins

116 بازدید 1 ماه پیش

wing tsun Sifu Riis

43 بازدید 1 ماه پیش

Sifu Heninrich pfaff

140 بازدید 1 ماه پیش

Sifu Brend Wagner

63 بازدید 1 ماه پیش

دفاع شخصی بانوان

785 بازدید 1 ماه پیش

اجرای گروه آموزشی سیفو

129 بازدید 1 ماه پیش

گرفتن پا توسط حریف

114 بازدید 1 ماه پیش

دفاع قفل گردن کمر از جلو

281 بازدید 1 ماه پیش

فیلم کامل ایپ من چهار

4.9 هزار بازدید 1 ماه پیش

خفت گیری با چاقو

465 بازدید 1 ماه پیش

دفاع ضربه هوک

229 بازدید 1 ماه پیش

فیلم کامل ایپ من سه

1.3 هزار بازدید 2 ماه پیش

دفاع ضربه لوکیک

274 بازدید 2 ماه پیش

رهایی از قفل کمر

97 بازدید 2 ماه پیش

دفاع ضربه سر

72 بازدید 2 ماه پیش

فیلم کامل ایپ من دو

2.4 هزار بازدید 2 ماه پیش

دفاع در برابر قفل خفگی

416 بازدید 2 ماه پیش

Sifu Tassosd N.4

70 بازدید 2 ماه پیش

Sifu Tassosd N.3

79 بازدید 2 ماه پیش

Iran Wing tsun

107 بازدید 2 ماه پیش

Emin Boztepe N.5

33 بازدید 2 ماه پیش

G.M Leung Ting N.3

81 بازدید 2 ماه پیش

G.M Leung Ting N.2

58 بازدید 2 ماه پیش

G.M Leung Ting

63 بازدید 2 ماه پیش

ضربه دست مستقیم( کف گرگی)

165 بازدید 2 ماه پیش

sifu Emin Boztepe N.4

44 بازدید 2 ماه پیش

sifu Emin Boztepe N.3

73 بازدید 2 ماه پیش

Sifu Emin Boztepe N.2

41 بازدید 2 ماه پیش

Sifu Tassosd N.2

81 بازدید 2 ماه پیش

sifu Emin Boztepe

59 بازدید 2 ماه پیش

sifu Tassos

71 بازدید 2 ماه پیش

قفل کردن حریف

128 بازدید 2 ماه پیش

رهایی از قفل پلیسی

211 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر