2 دنبال‌ کننده
5.1 هزار بازدید ویدیو

We're all at the same boat

332 بازدید 2 سال پیش

دیگر ویدیوها

We're all at the same boat

332 بازدید 2 سال پیش

To watch out

334 بازدید 2 سال پیش

To wase one's breath

664 بازدید 2 سال پیش

To throw people together

91 بازدید 2 سال پیش

To tell two things or two persons apart

111 بازدید 2 سال پیش

To take someting for granted

111 بازدید 2 سال پیش

To take a load off yor back

105 بازدید 2 سال پیش

To stand up for

141 بازدید 2 سال پیش

To stop short

96 بازدید 2 سال پیش

To stand out

112 بازدید 2 سال پیش

To spill the beans

88 بازدید 2 سال پیش

To serve one right

47 بازدید 2 سال پیش

To Save Someone's Skin

50 بازدید 2 سال پیش

To run out of

38 بازدید 2 سال پیش

To run errands

38 بازدید 2 سال پیش

To rock the boat

50 بازدید 2 سال پیش

To rains cats and dog

55 بازدید 2 سال پیش

To Put on Weight

55 بازدید 2 سال پیش

To Put Into Practice

35 بازدید 2 سال پیش

To move on

55 بازدید 2 سال پیش

To meet someone's halfway

20 بازدید 2 سال پیش

To make yourself at home

82 بازدید 2 سال پیش

To make room for

56 بازدید 2 سال پیش

To make no difference

23 بازدید 2 سال پیش

To lose one's head

28 بازدید 2 سال پیش

To look down upon

50 بازدید 2 سال پیش

To live sb beyond one's mean

41 بازدید 2 سال پیش

To let the cat out of the bag

39 بازدید 2 سال پیش

To let sb off the hook

30 بازدید 2 سال پیش

To let bygones be bygones

27 بازدید 2 سال پیش

To lay off

24 بازدید 2 سال پیش

To know by sight

27 بازدید 2 سال پیش

To knock it off

37 بازدید 2 سال پیش

To keep your fingers crossed

55 بازدید 2 سال پیش

To keep your mouth shut

24 بازدید 2 سال پیش

To keep your nose clean

58 بازدید 2 سال پیش

To keep you posted

32 بازدید 2 سال پیش

To keep up with

60 بازدید 2 سال پیش

To keep under control

38 بازدید 2 سال پیش

To Keep one's head

22 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر