در حال بارگذاری
 • 10
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 2.4هزار
  بازدید

سامیت

بسته های آموزش زبان انگلیسی سامیت

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

بسته های آموزش زبان انگلیسی سامیت

 • 10
  دنبال کننده
 • 7
  دنبال شونده
 • 2.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 36 WWW.SUMMITEC.IR

  14 بازدید

  دوستان سی و ششمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 35 WWW.SUMMITEC.IR

  29 بازدید

  دوستان سی و پنجمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 34 WWW.SUMMITEC.IR

  17 بازدید

  دوستان سی و چهارمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 33 WWW.SUMMITEC.IR

  26 بازدید

  دوستان سی و سومین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 32 WWW.SUMMITEC.IR

  36 بازدید

  دوستان سی و دومین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 31 WWW.SUMMITEC.IR

  15 بازدید

  دوستان سی و یکمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 30 WWW.SUMMITEC.IR

  23 بازدید

  دوستان سیمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 29 WWW.SUMMITEC.IR

  44 بازدید

  دوستان بیست و نهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 28 WWW.SUMMITEC.IR

  34 بازدید

  دوستان بیست و هشتمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 27 WWW.SUMMITEC.IR

  30 بازدید

  دوستان بیست و هفتمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 26 WWW.SUMMITEC.IR

  26 بازدید

  دوستان بیست و ششمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 25 WWW.SUMMITEC.IR

  22 بازدید

  دوستان بیست و پنجمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 24 WWW.SUMMITEC.IR

  35 بازدید

  دوستان بیست و چهرمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 23 WWW.SUMMITEC.IR

  50 بازدید

  دوستان بیست و سومین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 22 WWW.SUMMITEC.IR

  24 بازدید

  دوستان بیست و دومین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 21 WWW.SUMMITEC.IR

  51 بازدید

  دوستان بیست و یکمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 20 WWW.SUMMITEC.IR

  57 بازدید

  دوستان بیستمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 19 WWW.SUMMITEC.IR

  31 بازدید

  دوستان نوزدهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 18 WWW.SUMMITEC.IR

  39 بازدید

  دوستان هجدهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 17 WWW.SUMMITEC.IR

  48 بازدید

  دوستان هفتهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 16 WWW.SUMMITEC.IR

  49 بازدید

  دوستان سیزدهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 15 WWW.SUMMITEC.IR

  59 بازدید

  دوستان سیزدهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 14 WWW.SUMMITEC.IR

  68 بازدید

  دوستان سیزدهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • قسمتی کوتاه از بسته های آموزش زبان انگلیسی سامیت

  51 بازدید

  لطفا برای تماشای ادامه این مجموعه آموزشی به وبسایت سامیت برید و این بسته آموزشی رو خریداری کنید. ------------- با سامیت دیگه خیالت راحته ------------

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 13 WWW.SUMMITEC.IR

  44 بازدید

  دوستان سیزدهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • (اولین جلسه session 1)، ترم 1 بسته های آموزش زبان انگلیسی سامیت (رایگان)

  139 بازدید

  دوستان اولین جلسه از ترم 1 بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت رو به صورت (رایگان) خدمت شما ارائه میکنیم. اگر بعد از تماشای این ویدیو آموزشی علاقه مند به تماشای ادامه این مجموعه آموزشی هستید، لطفا به وبسایت ما یعنی www.summitec.ir مراجعه کنید و در بخش آموزش ها، ترم 1 بسته های آموزشی رو خریداری کنید. ( ارسال رایگان )

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 12 WWW.SUMMITEC.IR

  39 بازدید

  دوستان دوازدهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • ترم 3 بسته های آموزش زبان انگلیسی سامیت WWW.SUMMITEC.IR

  78 بازدید

  در ادامه ترم2 ، اکنون ترم 3 بسته های آموزش زبان انگلیسی سامیت منتشر شد. دوستان جهت سفارش این بسته میتوانند به وبسایت سامیت به آدرس www.summitec.ir مراجعه فرمایند.

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 11 WWW.SUMMITEC.IR

  48 بازدید

  دوستان یازدهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 10 WWW.SUMMITEC.IR

  50 بازدید

  دوستان دهمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • اصطلاحات انگلیسی سامیت جلسه 9 WWW.SUMMITEC.IR

  55 بازدید

  دوستان هشتمین جلسه از اصطلاحات انگلیسی سامیت خدمت شما. تصمیم گرفتی زبان انگلیسی رو شروع کنی و یاد بگیری؟ عالیه.... بسته های آموزشی زبان انگلیسی سامیت از ترم اول شروع کن و به روش ساده و آسون انگلیسی رو یاد بگیر. تمام WWW.SUMMITEC.IR

 • بسته های جذاب آموزش زبان انگلیسی سامیت

  66 بازدید

  اگه فکر می کنی یاد گیری زبان انگلیسی در منزل یک رویاست، ما با تولید بسته های آموزش زبان انگلیسی سامیت، به این رویا پایان دادیم. اگر فرصت رفتن به کلاس های آموزش زبان انگلیسی را ندارید، نگران نباشید، سامیت در کنار شماست. همین الان ثبت نام کنید و از ترم اول شروع کنید و زبان انگلیسی رو با خیال راحت یاد بگیرید. WWW.SUMMITEC.IR