در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 95
  بازدید

سالانه هنر دیجیتال تهران

سالانه هنر دیجیتال تهران در سال 1390 بــا هــدف گشــودن دریچــه ای نــو بــه هنــر بین رشــته ای و دیجیتــال ایــران و ایجــاد فضایــی جــدی و مســتقل بــرای علاقه منــدان ایــن حــوزه بنیان گــذاری شــد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سالانه هنر دیجیتال تهران در سال 1390 بــا هــدف گشــودن دریچــه ای نــو بــه هنــر بین رشــته ای و دیجیتــال ایــران و ایجــاد فضایــی جــدی و مســتقل بــرای علاقه منــدان ایــن حــوزه بنیان گــذاری شــد.

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 95
  بازدید

همه ویدیو ها

 • TADAEX 2013

  15 بازدید

  گزیده ای از سومین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران

 • TADAEX 2014

  13 بازدید

  گزیده ای از چهارمین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران

 • TADAEX 2015

  15 بازدید

  گزیده ای از پنجمین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران

 • TADAEX Performances

  19 بازدید

  گزیده ای از اجراهای سالانه هنر دیجیتال تهران

 • TADAGRANT 2017 Opencall Project

  18 بازدید

  Commissioned by TADAEX | Produced by nullsight | Concept and Design: Ali Phi | Technical Development: Amir Bastan | Sound Design: Ashkan Ghadimkhani | Camera and Edit: Pouyan Ranjbar

 • TADAEX 2012

  15 بازدید

  گزیده ای از دومین دوره سالانه هنر دیجیتال تهران