در حال بارگذاری

# جوی استیک

اولین برنامه تخصصی گیم به زبان فارسی

کارگردان : مهرداد رئیسی
مجری :آرنو آذر
نویسنده : برهان قاسم زاده