در حال بارگذاری

# Dying Light

بازی مربوط به شخصیتی به نام «کایل کرین» می شود. او یک مامور مخفی است که برای یافتن شخصی به نام «کدیر سلیمان» به شهر تاریخی در ترکیه به نام هاران سفر می کند. در این میان باید نقش یک مامور چند جانبه را ایفا کنید.