در حال بارگذاری

# five nights at freddy

در طول روز اینجا مکانی برای شادی و تفریح است؛ ولی تو قرار نیست که در طول روز اینجا باشی. داستانی که برایتان تعریف کردیم، یکی از چندین و چند تئوری و گمان هاییست که پشت عنوان ترس و بقا و کلیک اشاره ای Five Nights at Freddy’s خوابیده است.