در حال بارگذاری

# spider man

حس تار زدن در بخش بخش نیویورک، از پا در آوردن دشمنان به اشکال مختلف و صد البته، زندگی کردن با شخصیت هایی که از شدت پردازش شده بودن، به سختی می توان ماهیت وجودشان را انکار کرد.