1 دنبال‌ کننده
20.3 هزار بازدید ویدیو

راه اندازی اولیه

797 بازدید ۳ سال پیش

دیگر ویدیوها

راه اندازی اولیه

797 بازدید ۳ سال پیش

هزینه - اصلاح

107 بازدید ۴ سال پیش

درآمد - تعریف

161 بازدید ۴ سال پیش

درآمد - اصلاح

118 بازدید ۴ سال پیش

بانک - اصلاح

89 بازدید ۴ سال پیش

بانک - حذف

77 بازدید ۴ سال پیش

عضویت

251 بازدید ۴ سال پیش

مشخصات

203 بازدید ۴ سال پیش

خرید اعتبار

85 بازدید ۴ سال پیش

گزارش سررسید خدمات

65 بازدید ۴ سال پیش

حذف خدمات

152 بازدید ۴ سال پیش

تعریف خدمات

183 بازدید ۴ سال پیش

اصلاح خدمات

96 بازدید ۴ سال پیش

گزارش سطوح دسترسی

139 بازدید ۴ سال پیش

دسترسی کاربران

90 بازدید ۴ سال پیش

تعریف کاربر

110 بازدید ۴ سال پیش

عملکرد کاربران

87 بازدید ۴ سال پیش

تغییر کلمه عبور

96 بازدید ۴ سال پیش

اصلاح درخواست پشتیبانی

64 بازدید ۴ سال پیش

حذف هشدار

97 بازدید ۴ سال پیش

ثبت هشدار

71 بازدید ۴ سال پیش

اصلاخ تنظیمات

54 بازدید ۴ سال پیش

مشاهده پاسخ درخواست

57 بازدید ۴ سال پیش

درخواستهای بدون پاسخ

69 بازدید ۴ سال پیش

حذف درخواست پشتیبانی

55 بازدید ۴ سال پیش

اصلاح هشدار

66 بازدید ۴ سال پیش

ثبت درخواست پشتیبانی

70 بازدید ۴ سال پیش

حذف مخاطب

68 بازدید ۴ سال پیش

اصلاح مخاطب

54 بازدید ۴ سال پیش

ثبت مخاطب

224 بازدید ۴ سال پیش

حذف مشتری

76 بازدید ۴ سال پیش

اصلاح مشتری

77 بازدید ۴ سال پیش

تعریف مشتری

150 بازدید ۴ سال پیش

حذف عنوان هزینه

55 بازدید ۴ سال پیش

اصلاح عنوان هزینه

65 بازدید ۴ سال پیش

ثبت عنوان هزینه

84 بازدید ۴ سال پیش

گزارش ریز فاکتور ها

86 بازدید ۴ سال پیش

گزارش ریز هزینه ها

80 بازدید ۴ سال پیش

گزارش کلی هزینه ها

46 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر