در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.7هزار
  بازدید

هنر درمانی و نقاشی درمانی

هنردرمانی ومداخله هنر تجسمی درکمک به روندبهبودرفتاری افرادمبتلا به:اوتیسم،کم توانی ذهنی،فلج مغزی،سندرم داون و..نقش مهمی درافزایش عزت نفس وحضورآنان دراجتماع دارد// آموزش های خاص“طرح هما” این فرصت را برای آنان ایجاد نموده

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

هنردرمانی ومداخله هنر تجسمی درکمک به روندبهبودرفتاری افرادمبتلا به:اوتیسم،کم توانی ذهنی،فلج مغزی،سندرم داون و..نقش مهمی درافزایش عزت نفس وحضورآنان دراجتماع دارد// آموزش های خاص“طرح هما” این فرصت را برای آنان ایجاد نموده

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • هنر درمانی/نقاشی درمانی(نقاش: CP فلج مغزی ،16ساله)

  454 بازدید

  درکارگاه هنر درمانی، علاوه بر اثرات درمانی می توان آثارارزشمندی خلق نمود . حتی معلولین ذهنی،جسمی -حرکتی ،طیف اتیسم ،روانی مزمن و...نیز با اندکی دانش و توجه مربیان می توانند آثار هنری قابل توجهی خلق نموده و به این وسیله ، با حضور در جامعه ،با عزت نفس و توانمندی درفعالیت های اجتماعی مشارکت نمایند.“طرح هما ” با روشهای خاص آموزشی ، این فرصت را برای آنان فراهم آورده استwww.tvat.ir /یک نمونه ببینیم

 • هنر درمانی/نقاشی درمانی(نقاش: اتیسم-اوتیسم،12ساله)

  688 بازدید

  درکارگاه هنر درمانی، علاوه بر اثرات درمانی می توان آثار هنری ارزشمندی خلق نمود . حتی افراد دارای معلولیت ذهنی ،حرکتی ،طیف اتیسم ،مشکلات روانی و...نیز با اندکی دانش و توجه مربیان می توانند آثار هنری قابل توجهی خلق نموده و به این وسیله ، با حضور در جامعه ،با عزت نفس و توانمندی بالاتری درفعالیت های اجتماعی مشارکت نمایند.“طرح هما ” با روشهای خاص آموزشی ، این فرصت را برای آنان فراهم آورده .www.tvat.ir

 • هنر درمانی/نقاشی درمانی(نقاشی اتیسم-اوتیسم،14ساله)

  354 بازدید

  درکارگاه هنر درمانی، علاوه بر اثرات درمانی می توان آثار هنری ارزشمندی خلق نمود . حتی افراد دارای معلولیت ذهنی ،حرکتی ،طیف اتیسم ،مشکلات روانی و...نیز با اندکی دانش و توجه مربیان می توانند آثار هنری قابل توجهی خلق نموده و به این وسیله ، با حضور در جامعه ،با عزت نفس و توانمندی بالاتری درفعالیت های اجتماعی مشارکت نمایند.“طرح هما ” با روشهای خاص آموزشی ، این فرصت را برای آنان فراهم آورده .www.tvat.ir

 • هنر درمانی/نقاشی درمانی(نقاش: اتیسم-اوتیسم،17ساله)

  797 بازدید

  درکارگاه هنر درمانی، علاوه بر اثرات درمانی می توان آثار هنری ارزشمندی خلق نمود . حتی افراد دارای معلولیت ذهنی ،حرکتی ،طیف اتیسم ،مشکلات روانی و...نیز با اندکی دانش و توجه مربیان می توانند آثار هنری قابل توجهی خلق نموده و به این وسیله ، با حضور در جامعه ،با عزت نفس و توانمندی بالاتری درفعالیت های اجتماعی مشارکت نمایند.“طرح هما ” با روشهای خاص آموزشی ، این فرصت را برای آنان فراهم آورده .www.tvat.ir

 • هنر درمانی/نقاشی درمانی(نقاش: اتیسم-اوتیسم،12ساله)

  352 بازدید

  درکارگاه هنر درمانی، علاوه بر اثرات درمانی می توان آثار هنری ارزشمندی خلق نمود . حتی افراد دارای معلولیت ذهنی ،حرکتی ،طیف اتیسم ، مشکلات روانی و...نیز با اندکی دانش و توجه می توانند آثار هنری قابل توجهی خلق نموده و به این وسیله ، با حضور در جامعه ،با عزت نفس و توانمندی بالاتری درفعالیت های اجتماعی مشارکت نمایند.“طرح هما ” با روشهای خاص آموزشی ، این فرصت را برای آنان فراهم آورده .www.tvat.ir

 • هنر درمانی/نقاشی درمانی(نقاش: اتیسم-اوتیسم،13ساله)

  514 بازدید

  درکارگاه هنر درمانی، علاوه بر اثرات درمانی می توان آثار هنری ارزشمندی خلق نمود . حتی افراد دارای معلولیت ذهنی ،حرکتی ،طیف اتیسم ،مشکلات روانی و...نیز با اندکی دانش و توجه مربیان می توانند آثار هنری قابل توجهی خلق نموده و به این وسیله ، با حضور در جامعه ،با عزت نفس و توانمندی بالاتری درفعالیت های اجتماعی مشارکت نمایند.“طرح هما ” با روشهای خاص آموزشی ، این فرصت را برای آنان فراهم آورده .www.tvat.ir