3 دنبال‌ کننده
26.3 هزار بازدید ویدیو
480 بازدید 4 سال پیش

دسترسی به لباسها در این کمد توسط مکانیزم قابل استفاده در حالت نشسته فراهم می شود. لذا فرد معلول و یا سالمند می تواند از روی ویلچر به تمام امکانات کمد دسترسی داشته باشد.

آخرین ویدیوها

تجهیزات پزشکی و توانبخشی

480 بازدید 4 سال پیش

دسترسی به لباسها در این کمد توسط مکانیزم قابل استفاده در حالت نشسته فراهم می شود. لذا فرد معلول و یا سالمند می تواند از روی ویلچر به تمام امکانات کمد دسترسی داشته باشد.

دیگر ویدیوها

364 بازدید 4 سال پیش
2.9 هزار بازدید 4 سال پیش
3.9 هزار بازدید 4 سال پیش
264 بازدید 4 سال پیش
90 بازدید 4 سال پیش
92 بازدید 4 سال پیش
93 بازدید 4 سال پیش
164 بازدید 4 سال پیش