مراسم تقدیر از مدرسان برتر مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران شرق و استان تهران غرب