نشست فرهنگی سروستان بی پایان

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

به متاسبت فاجعه هفتم تیر و هفته ی بازخوانی و افشای ماهیت خقوق بشر آمریکایی نشست فرهنگی سروستان بی پایان توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران برگزار شد .