ارزیابی شنوایی نوزادان، کودکان و بزرگسالان شامل مجوعه آزمونهای: PTA, IA, VRA, Play Audiometery, TEOAE, DPOAE, ABR, ASSR ارزیابی و توانبخشی تخصصی سیستم تعادل و سرگیجه مشاوره، تجویز و تنظیم تخصصی انواع سمعک نامرئی هوشمند

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست مرکز شنوایی شناسی، تعادل و سمعک توحید اصفهان ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 28 بهمن 1393 تعداد ویدیوها: 6 تعداد بازدید کل: 8.2 هزار

لینک‌های دیگر