690 دنبال‌ کننده
121.2 هزار بازدید ویدیو
3 هزار بازدید 1 ماه پیش

آب اکسیژنه علوم هشتم و سوختن زغال نیم افروخته

دیگر ویدیوها

1.4 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.8 هزار بازدید 1 ماه پیش
451 بازدید 1 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 1 ماه پیش
555 بازدید 1 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 1 ماه پیش
448 بازدید 1 ماه پیش
747 بازدید 1 ماه پیش
1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
373 بازدید 3 سال پیش
367 بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
172 بازدید 3 سال پیش
263 بازدید 3 سال پیش
668 بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
6.6 هزار بازدید 3 سال پیش
3 هزار بازدید 6 سال پیش
2.9 هزار بازدید 6 سال پیش
218 بازدید 6 سال پیش
195 بازدید 6 سال پیش
323 بازدید 6 سال پیش
2.8 هزار بازدید 8 سال پیش
1.3 هزار بازدید 8 سال پیش
3 هزار بازدید 8 سال پیش
5.6 هزار بازدید 8 سال پیش
8.7 هزار بازدید 9 سال پیش