اصلاح خاک به روش تراکم دینامیکی

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

یکی از روشهای اصلاح بستر در زمینهای سست و دارای تراکم پذیری زیاد، روش تراکم دینامیکی است. در این روش، وزنه هایی با وزن مشخص از ارتفاع مشخص رها میشوند تا سبب تراکم خاک شوند.