42 بازدید 1 سال پیش

به گزارش روابط عمومی، نمایشگاه دفاع مقدس در دانشکده فنی و حرفه ای دختران اراک اطهر برگزار گردید. این نمایشگاه شامل ادوات نظامی، لباس نظامی .غرفه های فرهنگی، ایستگاه صلواتی دایر شد .