ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار