اطلاعات کانال

این کانال به درخواست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 01 اسفند 1397 تعداد ویدیوها: 12 تعداد بازدید کل: 2.3 هزار