53 دنبال‌ کننده
53 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

سلامت عمومی

234 بازدید ۹ ماه پیش

رتبه های حمل و نقل

110 بازدید ۹ ماه پیش

حمل و نقل شهری

82 بازدید ۹ ماه پیش

شاخص پیشرفت علمی ایران

725 بازدید ۱۰ ماه پیش

شاخص توسعه انسانی

561 بازدید ۱۰ ماه پیش

وضعیت کشاورزی ایران

126 بازدید ۱۰ ماه پیش

اولین بانک خون بند ناف

108 بازدید ۱۰ ماه پیش

صنعت خودرو

116 بازدید ۱۰ ماه پیش

رتبه های صنعت و معدن

269 بازدید ۱۰ ماه پیش

شاخص توسعه انرژی

134 بازدید ۱۰ ماه پیش

فناوری ارتباطات در ایران

138 بازدید ۱۰ ماه پیش

وضعیت ضریب جینی

280 بازدید ۱۰ ماه پیش

ایران قدرت جهانی

567 بازدید ۱۰ ماه پیش

قدرت نظامی ایران

1.3 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

توسعه صنایع دانش بنیان

96 بازدید ۱۰ ماه پیش

جایگاه ورزشی ایران در جهان

239 بازدید ۱۰ ماه پیش

توسعه انسانی

103 بازدید ۱۰ ماه پیش

آزمون خواص ؛ کلیپ معرفی

335 بازدید ۱۱ ماه پیش

آزمون خواص ؛ طلحه و زبیر

163 بازدید ۱۱ ماه پیش

آزمون خواص ؛ نجاشی

135 بازدید ۱۱ ماه پیش

آزمون خواص ؛ اسامه بن زید

168 بازدید ۱۱ ماه پیش

آزمون خواص ؛ابوموسی اشعری

162 بازدید ۱۱ ماه پیش

آزمون خواص ؛ مصقله بن هبیره

143 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر