1.6 هزار دنبال‌ کننده
3.9 میلیون بازدید ویدیو

پشت

تی بار هالتر با دسته وی

1.8 هزار بازدید 2 سال پیش

تی بار هالتر با دسته وی

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل قایقی دستگاه(تک دست)

4.3 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل قایقی دستگاه(تک دست)

2 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل دمبل خم تک دست نیمکت

2.9 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل هالتر خم یتس مچ بر عکس

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

تی بار هالتر با دسته وی

2.9 هزار بازدید 2 سال پیش

شراگ دمبل دمر روی نیمکت شیبدار

2.9 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل دمبل خم(تنه موازی زمین)

2.7 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل هالتر خم یتس

7.6 هزار بازدید 2 سال پیش

تی بار هالتر تک خم (بین ران)

1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل دمبل خم تک دست نیمکت

5.3 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل اسمیت خم(مچ بر عکس)

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل اسمیت خم (دست باز)

2.3 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل اسمیت خم (دست باز)

2.2 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل قایقی دستگاه(دست موازی)

4.3 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل هالتر خم روی نیمکت

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل اسمیت خم

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل اسمیت خم

517 بازدید 2 سال پیش

تی بار هالتر خم جفت دست

513 بازدید 2 سال پیش

تی بار دستگاه

2.6 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل هالتر خم یتس

1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

تی بار هالتر تک خم

563 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر