23 دنبال‌ کننده
42.5 هزار بازدید ویدیو

اصطلاحات و واژه های حقوقی

بازرس

5 بازدید 5 ماه پیش

مدیرعامل

6 بازدید 5 ماه پیش

رئیس هیات مدیره

10 بازدید 5 ماه پیش

هیات مدیره شرکت

4 بازدید 5 ماه پیش

شرکت تعاونی

22 بازدید 5 ماه پیش

شرکت نسبی

9 بازدید 5 ماه پیش

شرکت مختلط سهامی

23 بازدید 5 ماه پیش

شرکت مختلط غیر سهامی

22 بازدید 5 ماه پیش

شرکت تضامنی

22 بازدید 5 ماه پیش

شرکت با مسوولیت محدود

20 بازدید 5 ماه پیش

شرکت سهامی عام

54 بازدید 5 ماه پیش

پرداخت سرمایه

23 بازدید 5 ماه پیش

دفتر کپی

26 بازدید 5 ماه پیش

دفتر دارایی

32 بازدید 5 ماه پیش

دفتر روزنامه

33 بازدید 5 ماه پیش

معاملات تجاری

52 بازدید 5 ماه پیش

تاجر

41 بازدید 5 ماه پیش

مهلت فرجام خواهی

20 بازدید 5 ماه پیش

مهلت تجدید نظرخواهی

28 بازدید 5 ماه پیش

فرجام خواهی

52 بازدید 5 ماه پیش

تجدید نظرخواهی

15 بازدید 5 ماه پیش

دعوای مزاحمت

47 بازدید 5 ماه پیش

ممانعت از حق

15 بازدید 5 ماه پیش

دعوای تصرف عدوانی

40 بازدید 5 ماه پیش

دعوای متقابل

20 بازدید 5 ماه پیش

صلح و سازش

28 بازدید 5 ماه پیش

جلب ثالث

15 بازدید 5 ماه پیش

استرداد دعوی

7 بازدید 5 ماه پیش

توقیف دادرسی

15 بازدید 5 ماه پیش

موعد قانونی

18 بازدید 5 ماه پیش

سفارت و کنسولگری

7 بازدید 5 ماه پیش

مدیر دفتر دادگاه

17 بازدید 5 ماه پیش

عذر موجه وکیل

15 بازدید 5 ماه پیش

وکالت منفردا و مجتمعا

23 بازدید 5 ماه پیش

استعفای وکیل

17 بازدید 5 ماه پیش

انواع قرارداد کار

58 بازدید 5 ماه پیش

توکیل

27 بازدید 5 ماه پیش

ولایت قهری پدر و جد پدری

58 بازدید 5 ماه پیش

عده وفات

45 بازدید 5 ماه پیش

عده طلاق

42 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر