ضرب و شتم پزشک چینی توسط همراهان بیمار در بیمارستان

536
همراهان بیمار با ضرب و شتم پزشک یک بیمارستان در چین او را به شدت مجروح کردند.
pixel