ریچارد داوکینز»دین سبب جنگ های هولناک نیست«

707
ریچارد داوکینز بزرگترین مبلغ ملحد جهان و نویسنده کتاب های در انکار خدا و رد ادیان در مصاحبه با مهدی حسن در شبکه الجزیره می گوید که «دین سبب کشت و کشتار های وحشتناک نیست«
pixel