سرزمین بدن من چوب شور

12,496

سرزمین بدن من، برنامه ای تعاملی چندزبانه برای آموزش اعضای بدن و حفاظت از آنها به کودک است. چوب شور مجموعه آموزشی برای پرورش خلاقیت و استعداد کودکان میباشد. برنامه هاِی مختلف آموزشی کودک را با جستجوی "چوب شور" یا "choobshoor" در مارکتها دانلود کنید.

چوب شور
چوب شور 2 دنبال کننده