کارگاه برندسازی چندحسی

220
این ویدیو بخش کوتاهی از کارگاه تخصصی حواس5گانه و رنگ ضدگلوله در برندسازی است. این کارگاه بخشی از دوره پیشرفته برندضدگلوله است. مدرس این کارگاه احسان مهدی‌نژاد نویسنده کتاب برندضدگلوله است. www.1000modir.com
1000modir.com 265 دنبال کننده
pixel