کارآفرینی و استعدادیابی

6
یک کارآفرین چه ویژگیهایی باید داشته باشه و چه استعدادهایی برای یک کارآفرین موفق شدن باید داشته باشیم !
pixel