شعرخوانی حسن دلبری در آیین رونمایی از آثار مکتوب حوزه هنری خراسان جنوبی (1)

71
شعر خوانی حسن دلبری در آیین رونمایی از تازه ترین آثار مکتوب واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری خراسان جنوبی - شهریور ماه 1398
pixel