شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

267

شورای گفتگو ، قوی ترین و مهمترین بازوی مشورتی قوای سه گانه است که با زیرمجموعه هایی همچون کمیته ماده 76 نقش مهمی در شناسایی چالش های اقتصادی و ارایه راهکارها برای رفع مشکلات و تنگناهای تولید و صنعت دارد.