روش پی آر پی و اورتوكین

155
روش پی آر پی و اورتوكین، على رغم هزینه قابل توجه آن ها و تبلیغات وسیع آن براى درمان قطعى آرتروز اثر درمانى ثابت شده اى در کتب معتبر علمی در این رابطه ندارند ولی اثرات موقت وتسکینی از آن ها دیده شده و در برخی بیماران رضایت موقت بعد از این اقدامات درمانی دیده می شود.
pixel