نظافت محوطه با دستگاه سوییپر خودرویی

49

در صنایع و کارخانجات برای نظافت سریع و موثر محوطه می توان از دستگاه سوییپر خودرویی استفاده نمود. شرکت ابراهیم ارائه دهنده تجهیزات نظافتی مکانیزه شماره تماس : 02187184