تشخیص بدنه خودرو پیش از رنگ آمیزی

810
بررسی بدنه خودرو پیش از رنگ آمیزی، با استفاده از این سیستم به روش پرداش تصویر سه بعدی بدنه خودرو تشخیص داده شده و جهت رنگ آمیزی اقدام می گردد.
pixel