خرازی: اگر از فلسطین حمایت نکنیم، در مرزهای خودمان بحران امنیتی خواهیم داشت.

84

صادق خرازی: اگر از فلسطین و مقاومت حمایت نکنیم، در مرزهای خودمان بحران امنیتی خواهیم داشت. قبل از مقاومت مردم فلسطین، دولتی در منطقه عربی قدرت مقاومت در برابر اسرائیل را نداشت.

پلاس فارس
پلاس فارس 161 دنبال کننده