تیزر معرفی اثر "قفس" از مجموعه " من پرنده نیستم، قفسم "

704
" قفس " ....... قفس، این قفس، این قفس / پرنده در خوابش از یاد می بَرَد / من اما در خواب می بینمش / که خود به بیداری / نقشی به کمال ام / از قفس! /// احمد شاملو
pixel