واقعیت افزوده آموزش زبان - ARANIMAL

22
اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش زبان با استفاده از حیوانات. محصول شرکت هوشمند افزار واقعیت امین. زبان انگلیسی - فرانسه - آلمانی - عربی - ترکیه - ایتالیایی - آموزش زبان برای کودکان با فناوری های جدید پردازش تصویر havamin.ir
pixel