چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز را بخوانیم؟ 1

3,829
در این ویدیوی دو قسمتی آموزشی، با دانش و مهارتهای مورد نیاز برای خواندن، درک و تفسیر یک مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز، آشنا خواهید شد. بخش اول این آموزش، تمرکز بر ضرورت و دسته بندیهای این دسته از مطالعات و نگاهی به روند توسعه و نفوذ این مطالعات در فیلدهای مختلف علمی از پزشکی و علوم وابسته به آن گرفته تا علوم کشاورزی، علوم اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی، دامپزشکی، علوم محیط زیست و ....، دارد.
pixel