نوآوری های جالب برای مرتب کردن خوراک جلوی آخور

247

آیا تولید کننده های ایرانی این چنین تولیداتی دارند؟؟؟؟

شاخ مارکت
شاخ مارکت 2 دنبال کننده