سیل در کانادا: اتاوا پایتخت کانادا و مونترال اعلام وضعیت اضطراری کردند

439

سیل در کانادا: اتاوا پایتخت کانادا و مونترال اعلام وضعیت اضطراری کردند. نیروهای ارتش برای کمک به مناطق سیل زده در اتاوا اعزام شده اند. خطر شکستن سد Bell Falls در استان کبک مقامات محلی را مجبور به تخلیه خانه های این منطقه کرد.