حکیمانه ترین سخنان استاد بروس لی

2,449

اینکه یک نفر بخواهد خودش را صادقانه نشان بدهد، اینکه نتواند به خودش دروغ بگوید، اینکه بخواهد با شهامت خودش را معرفی کند کار خیلی سختی است. برای اینکه به بهترین کسی که می توانید تبدیل شوید، مدام در حرکت و جریان باشین.