همایش سالانه صنف درودگران ، شهر تاریخی یزد (قسمت اول)

89
همایش سالانه صنف درودگران ، شهر تاریخی یزد با اسپانسری مجموعه پردیس نوین یزد و مجموعه افراش و افراش پلاس
pixel