جلسه دوم کلاس آموزش مداحی-بخش پنجم ،صداسازی

4,045

اهمیت شنوایی و بازخورد گرفتن صدا در اجرای مداحی