فناوری ارتباطات در ایران

135

در این موشن گرافی وضعیت فناوری ارتباطات در ایران در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی با استفاده از شاخص های بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته است.