مدیریت خطا و استفاده از SuppressKeyPress سی شارپ (#C)

396

در این ویدئو ابتدا با استفاده از دستورات try-catch از خطای زمان اجرایی که به واسطه ی ورودی نا مناسب کاربر است جلوگیری میکنیم. سپس در ادامه با استفاده از رویداد keydown المان textbox و خصیصه ی KeyCode این رویداد از ورود حروف در این textbox جلوگیری میکنیم. این جلوگیری با ویژگی SuppressKeyPress انجام می شود