چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز را بخوانیم؟ 2

4,872
در بخش دوم این ویدیوی آموزشی، با چک لیستی که با 36 سوال یا ایتم، بخشهای مختلف یک مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز را تحلیل و موشکافی مینماید، به نام REUDIN آشنا شده و یک مقاله واقعی مرور سیستماتیک و متاآنالیز را با استفاده از سوالات این چک لیست، مورد ارزیابی قرار میدهید.
pixel