«سامانه الکترونیکی مزایده املاک سیستم بانکی مبتنی بر روش حراج ناپیوستهamp

151

ارائه آقای «محمد قزلباش» با موضوع «سامانه الکترونیکی مزایده املاک و مستقلات سیستم بانکی مبتنی بر روش حراج ناپیوسته» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «محمد قزلباش» - «علی قدمی»