دکتر ابویی اردکان؛ انتخاب استراتژی چیست؟

41

مستِر کلاس استراتژی تجربه ای متفاوت در یادگیری عملی استراتژی