چالش های علوم اسلامی، با تمركز بر علم اقتصاد اسلامی

165

سخنرانی دكتر محمدرضا یوسفی (عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مفید) با موضوع چالش های علوم اسلامی، با تمركز بر علم اقتصاد اسلامی- سه شنبه 1 آبان 97