هواسرده شله زرده

234
ایه هوا خیلی سرده هواشناسی نهههههههههههههههههههههههههههه عباس مولیییییییییییییی
pixel